SME Account

ระบบบัญชีและเอกสารสำหรับผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง
version 0.4.3


สมัครสมาชิก ฟรี!

งานบัญชี

 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • บันทึกบัญชี และตรวจสอบดุล เดบิต เครดิต อัตโนมัติ
 • แสดงงบดุล
 • แสดงงบกำไรขาดทุน
 • แสดงงบทดลอง

งานจัดซื้อ

 • ออกใบสั่งซื้อ
 • บันทึกบิลซื้อ
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ)
 • บันทึกรายการลงบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
 • ออกเอกสาร ภ.ง.ด.3
 • ออกเอกสาร ภ.ง.ด.53
 • ออกรายงานภาษีซื้อ

งานขาย

 • ออกใบเสนอราคา
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
 • ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ออกใบกำกับภาษี
 • บันทึกรายการลงบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
 • ออกรายงานภาษีขาย

งานบุคคล

 • ระบบทะเบียนพนักงาน
 • จ่ายเงินเดือน
 • ออกเอกสาร ภ.ง.ด.1

Web Services

 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอื่น

อื่น ๆ

 • รองรับหลายผู้ใช้งาน
 • สามารถใส่โลโก้ของกิจการลงเอกสารได้
 • ตั้งค่าเลขที่ของเอกสารเริ่มต้นได้
 • รองรับการใช้งานบน Tablet และ Smartphone

© 2558 บริษัท บีไฮฟ จำกัด, หมายเลขโทรศัพท์: 02-941-4448
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา